Soshia Tymchek
Century 21 Showcase
909-863-5342
soshia.tymchek@century21.com